OSTATNIA SZANSA NA PREZENT 🎁 Odbierz SILKY SMOOTH BODY do zakupów od 249PLN. Tylko do niedzieli! 🏃‍♀️

Regulamin

Regulamin
REGULAMIN sklepu internetowego Veoli Botanica
 
1. DEFINICJE ORAZ POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1.1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
a) Kupujący/Klient – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, a w przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa Zamówienie;
 
b) Sprzedawca – oznacza firmę Veoli Botanica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000611831, NIP 1132907559, REGON 364166661, kapitał zakładowy w wysokości 30.000,00 zł. Adres siedziby Sprzedawcy jest adresem do korespondencji, chyba że w Regulaminie wskazano inny adres. Kontakt: sklep@veolibotanica.pl , Nr. Tel: +48 605 134 554 ;
 
c) Konsument – klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22(1) Kodeksu cywilnego). O ile wyraźnie nie wskazano inaczej, zawarte w regulaminie postanowienia dotyczące konsumentów stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 
d) Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający złożenie zamówienia na towar sprzedawany przez Sprzedawcę, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie niektórych warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 
e) Konto Klienta – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie internetowym;
 
f) Newsletter – usługa polegająca na wysyłaniu klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, za ich zgodą, cyklicznych informacji na temat Sklepu, informacji o Produktach, nowościach i promocjach;
 
g) Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym, oferowana do sprzedaży przez Sprzedawcę,
 
h) Zamówienie – przesłane Sprzedawcy oświadczenie woli Kupującego stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży Produktów na odległość, składane za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające m.in. Produkty jakie zamierza kupić Klient i ich liczbę oraz dane Klienta konieczne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem.  Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę oznacza zawarcie umowy sprzedaży w stosunku do Produktów objętych Zamówieniem;
 
i) Gwarancja zwrotu – okres 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przez klienta zamówienia, w ramach których klient może zwrócić nieużywany, oryginalnie zapakowany produkt, który nie nosi śladów użytkowania;
 
j) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego;
 
k) Sklep Internetowy/Sklep – serwis internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem https://veolibotanica.pl/ ,dostępna zarówno dla komputerów osobistych (PC), jak również dla urządzeń mobilnych takich jak smartfony i tablety, poprzez który Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów na odległość;
 
1.2 Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad, na jakich Sprzedawca dokonuje sprzedaży i dostawy zamówionych towarów oraz określenie praw i obowiązków Sprzedawcy i Kupującego. Regulamin odnosi się do wszystkich transakcji sprzedaży towarów w Sklepie internetowym oraz innych rodzajów sprzedaży na odległość dokonywanych przez Sprzedawcę. Każdy klient obowiązany jest zapoznać się z Regulaminem przed złożeniem Zamówienia.
 
1.3 Informacje i treści na temat towarów Sprzedawcy, zamieszczone w Sklepie Internetowym, w tym cena, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego;
 
1.4 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w całości, bądź którejś z części w dowolnym czasie. Zmiana Regulaminu obowiązuje od momentu opublikowania zmienionego Regulaminu. Klient nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu przez niego Zamówienia
 
1.5 Sprzedawca, za pośrednictwem Sklepu internetowego, prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną towarów prezentowanych w swoim Sklepie internetowym, oferując je wyłącznie na użytek własny Kupujących (w rozumieniu pkt 1.6 Regulaminu), w tym przede wszystkim Konsumentów. Sprzedawca, za pośrednictwem Sklepu internetowego nie prowadzi sprzedaży hurtowej ani sprzedaży przeznaczonej dla osób albo podmiotów, które dokonują zakupów produktów w celu ich dalszej zarobkowej odsprzedaży.
 
1.6 Przez „zakup na użytek własny” rozumie się zakup towarów przez nabywcę końcowego, będącego konsumentem, oraz zakup detaliczny towarów na potrzeby wykorzystania ich w działalności gospodarczej Kupującego, jeśli zakupione towary nie są przeznaczone do dalszej zarobkowej odsprzedaży.
 
1.7 Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia (odrzucenie oferty zawarcia umowy sprzedaży złożonej przez Kupującego), którego treść lub okoliczności złożenia wskazują, że zostało ono złożone z naruszeniem postanowień Regulaminu, w tym pkt 1.5-1.6 Regulaminu lub z naruszeniem innych postanowień mających zastosowanie do danego Zamówienia, w szczególności zasady zakupów towarów promocyjnych, regulaminy promocji okresowych itp., a także przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 
2. ZAMÓWIENIA I FAKTURY
 
2.1 Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 
2.2 Z tytułu dokonanych zakupów w Sklepie internetowym, Sprzedawca wystawia dowód zakupu zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu otrzymania faktury za zakupione Produkty, podczas składania Zamówienia Klient obowiązany jest do zaznaczenia odpowiedniej rubryki w tym celu, jak również obowiązany jest podać wszystkie niezbędne dane do wystawienia faktury przez Sprzedawcę.
 
2.3 Akceptując Regulamin oraz zaznaczając opcję otrzymania faktury zgodnie z pkt. 2.2. Regulaminu, Klient wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury
 
Elektronicznej za zakupione w Sklepie Produkty oraz w razie potrzeby elektronicznej faktury korygującej, jak również ich duplikatów, na wskazany w Zamówieniu adres e-mail, zgodnie z art. 2 pkt. 31) i 32) oraz art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (DZ.U. z 2017 r. poz. 1221, 2491 ze zm.). W przypadku niewyrażenia lub cofnięcia zgody na otrzymanie faktury drogą elektroniczną prosimy o kontakt pod adresem email: sklep@veolibotanica.pl podając jednocześnie adres do korespondencji na który klient chce otrzymać dokument potwierdzający zakup w formie papierowej.
 
2.4 W przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur, duplikatów i korekt tych faktur drogą elektroniczną, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wystawienia ich w formie papierowej.
 
2.5 Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową Produktów. W ramach Sklepu internetowego oferowane są produkty nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
 
2.6 Przed złożeniem Zamówienia w Sklepie Internetowym, Kupujący ma możliwość zapoznania się z główną charakterystyką Produktu, który chce zamówić.
 
2.7 Wszystkie produkty dostępne w Sklepie internetowym znajdują się fizycznie w magazynie Sprzedawcy. Informacja na temat dostępności Produktów może jednak ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.
 
2.8 Zamówienia Produktów składa się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym. Szczegółowe informacje dotyczące czynności technicznych i kolejnych kroków składających się na procedurę wypełnienia formularza i złożenia Zamówienia są wyświetlane w Sklepie internetowym.
 
2.9 W przypadku prawidłowego złożenia Zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie elektroniczne (wiadomość email) na podany w Zamówieniu adres email z informacją o jego przyjęciu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości email z przyczyn technicznych, za które nie ponosi winy.
 
2.10 Zamówienia mogą składać osoby zarejestrowane, posiadające indywidualne konto w Sklepie internetowym lub osoby niezarejestrowane, które podadzą wszelkie dane niezbędne do zrealizowania Zamówienia, wskazane w formularzu Zamówienia.
 
2.11 Składając Zamówienie Kupujący oświadcza, że ma zdolność do czynności prawnych w zakresie podejmowania zobowiązań określonych w Zamówieniu oraz w Regulaminie.
 
2.12 Każdorazowe złożenie Zamówienia wymaga potwierdzenia zapoznania się przez Kupującego z Regulaminem oraz z Polityką prywatności i plików cookies, dostępną na stronie Sklepu.
 
2.13 Z chwilą, gdy Kupujący wybrał metodę płatności za Zamówienie, oraz potwierdził złożenie Zamówienia Sprzedawcy klikając na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, dochodzi do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym, zgodnie z treścią koszyka i wskazanymi w koszyku parametrami zamówienia (towar, cena, liczba sztuk, charakterystyka, sposób i termin dostawy oraz ewentualne inne parametry) i zgodnie z Regulaminie. Klikając na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący potwierdza, że wie, że Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, niezależnie od wybranej metody płatności.
 
2.14 Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Złożona oferta wiąże Kupującego do momentu jej odwołania przez Kupującego, o ile nie została przyjęta przez Sprzedawcę lub do momentu jej odrzucenia przez Sprzedawcę stosownie do pkt. 1.7 Regulaminu.
 
2.15 Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest przesyłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości email. Potwierdzenie to stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Kupującego i oznacza zawarcie umowy sprzedaży zgodnie z treścią Zamówienia i Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia Zamówienia. Potwierdzenie takie stanowi również potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).
 
2.16 Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia jeśli Zamówienie nie zawiera pełnych danych niezbędnych do jego realizacji lub jeżeli dane te są nieprawidłowe. Sklep podejmie kontakt telefoniczny lub mailowy celem ustalenia bądź uzupełnienia niezbędnych danych do przyjęcia i realizacji Zamówienia. W przypadku braku kontaktu, po 7 dniach od daty złożenia Zamówienia sklep ma prawo anulować Zamówienie oraz zwrócić wpłacone przez Klienta środki za Produkty objęte anulowanym Zamówieniem.
 
2.17 Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia (odrzucenia oferty zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z treścią Zamówienia), jeśli w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia płatnego z góry nie zostanie uiszczona pełna cena za Zamówienie. Sklep wówczas poinformuje Klienta o anulacji Zamówienia oraz zwróci klientowi wpłacone środki w związku z anulowanym Zamówieniem. Ta sama procedura ma zastosowanie w przypadku odrzucenia Zamówienia przez Sprzedawcę zgodnie z pkt. 1.7 Regulaminu.
 
2.18. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży na zasadach przewidzianych w rozdziale 9 Regulaminu poniżej.
 
2.19 W związku ze złożeniem Zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania swoich danych, w tym adresu email, numeru telefonu i danych do dostawy Produktów, aktualnych i zgodnych z prawdą. Skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, w tym opóźnienie w realizacji Zamówienia lub brak możliwości jego realizacji z tej przyczyny, obciążają wyłącznie Kupującego.
 
3. WYSYŁKA I DOSTAWA
 
3.1 Produkty zamówione przez Kupującego zgodnie z niniejszym Regulaminem będą dostarczone na adres podany przez Kupującego w Zamówieniu jako adres dostawy.
 
3.1 Sklep realizuje Zamówienia w terminie do 7 dni roboczych liczonych od momentu wpłaty należności za złożone Zamówienie przez Kupującego i zaksięgowania tej wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 
Za realizację zamówienia rozumie się przekazanie gotowej paczki do firmy kurierskiej. O przekazaniu przesyłki stanowiącej realizację Zamówienia firmie kurierskiej Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości email lub wiadomości SMS, otrzymując jednocześnie numer listu przewozowego przesyłki.
 
3.2 W przypadku trudności z realizacją Zamówienia Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
 
3.3 Sprzedawca realizuje Zamówienia jedynie na terytorium Polski, stosując następujące metody dostawy: dostawa za pośrednictwem firm kurierskich ( In Post i FedEx ). Szczegółowe zasady dostawy przesyłek przez firmy kurierskie określają warunki świadczenia usług stosowane przez FedEx Express Poland sp. z o.o. oraz InPost S.A
 
3.4 Informacje o cenie, terminie i kosztach dostawy są podawane każdorazowo w procesie składania Zamówienia, jak również są potwierdzane przez Sprzedawcę w wiadomości email potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, przesłanej do Kupującego
 
3.5. Dostawa Zamówionych Produktów jest odpłatna, chyba, że co innego wynika z warunków specjalnych sprzedaży wybranych Produktów (np. z okresowych promocji czy ofert specjalnych), obowiązujących w momencie składania Zamówienia;
 
4. CENY I RABATY
 
4.1 Wszystkie ceny Produktów dostępnych w Sklepie internetowym podawane są w złotych polskich (PLN) i są cenami obowiązującymi w momencie składania Zamówienia przez Klienta.
 
4.2. Ceny Produktów zawierają należne podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT) obowiązujący w dniu złożenia Zamówienia. Zmiana stawki podatku VAT będzie automatycznie uwzględniana w cenie Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.
 
4.3. Ceny Produktów prezentowane w Sklepie Internetowym nie obejmują kosztów dostawy, które to koszty, jeżeli są należne. są doliczane do ceny zamawianych Produktów i wykazywane osobno podczas składania Zamówienia oraz na dokumencie sprzedaży.
 
4.4 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy, wprowadzania nowych produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, w każdym czasie. Jednakże, cena danego Produktu, zaakceptowana przez Klienta w chwili składania Zamówienia, będzie wiążąca dla umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia.
 
4.3 W przypadku Produktów znajdujących się w promocji o kolejności realizacji Zamówień decyduje kolejność wpłynięcia Zamówień zawierających poprawne dane w elektronicznym systemie sprzedaży (złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym). Liczba Produktów w cenach promocyjnych, możliwych do zakupienia przez jednego Klienta, może być ograniczona.
 
4.4 Wszelkie promocje, oferty specjalne, rabaty, obniżki prowadzone w Sklepie internetowym nie łączą się ze sobą, chyba, że co innego wprost wskazano w treści promocji, oferty specjalnej, informacji o rabacie lub obniżce.
 
4.5 Promocje i wyprzedaże są ograniczone czasowo i mogą być ograniczone ilościowo lub do wyczerpania zapasów.
 
4.6 Klient nie może żądać zwrotu różnicy pomiędzy ceną promocyjną a standardową, jeśli złożył zamówienie przed albo po okresie, w którym obowiązywała promocja.
 
4.7 Sprzedawca informuje, iż może przeprowadzać akcje promocyjne dotyczące produktów z krótką datą ważności. Odstąpienie od umowy/złożenie reklamacji z tytułu rękojmi/skorzystanie z gwarancji zwrotu nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem są produkty mające krótki termin przydatności do użycia, ale wystarczający w momencie zawierania umowy do pełnego wykorzystania produktu zgodnie ze wskazówkami producenta, o czym sprzedawca informował kupującego przy składaniu zamówienia (informacja o terminie przydatności oraz braku możliwości skorzystania z wyżej wskazanych praw były wskazane w sklepie internetowym np. przy opisie produktu).
 
5. PŁATNOŚĆ
 
5.1 Klient może wybrać następujące formy płatności online (płatność za Zamówienie z góry) za zamówione Produkty, bezpośrednio podczas składania Zamówienia:
 
5.1.1 Płatności internetowe dokonywane za pośrednictwem jednego z systemów płatności akceptowanych przez sklep:
 
Przelewy24 – realizowane przez spółkę PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87,
PayU – realizowane przez PayU S.A., z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań, NIP: PL7792308495;
Blik – realizowany przez Polski Standard Płatności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Czerniakowskiej 87A, 00-718 Warszawa, NIP: PL5213664494;
PayPo– realizowany przez PayPo Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa, NIP: PL5213705997;
5.1.2 Płatność kartą płatniczą – sklep akceptuje płatności dokonywane kartami płatniczymi (kredytowymi i debetowymi):  Visa i MasterCard, jedynie za pośrednictwem operatorów płatności internetowych Przelewy 24 oraz PayU, wskazanych w pkt. 5.1.1. powyżej. 
 
6. NIEZGODNOŚĆ PRODUKTU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY – RĘKOJMIA ZA WADY
 
6.1 Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną (np. jest wadliwy, uszkodzony, niekompletny) lub prawną. Kupujący może złożyć do sprzedawcy reklamację na podstawie przepisów o rękojmi (art. 556 i następne Kodeksu cywilnego). Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 
6.2 Reklamacje związane z wadami zakupionych Produktów (rękojmia) są zgłaszane i rozpatrywane stosownie do ogólnych zasad składania reklamacji, wskazanych w pkt. 7 Regulaminu.
 
6.3 W przypadku uwzględnienia reklamacji Klienta związanej z wada zakupionego Produktu, Sprzedawca na swój koszt dostarczy Klientowi Produkt wolny od wad, przy jednoczesnym odbiorze uszkodzonego, wadliwego produktu, o ile uszkodzony, wadliwy produkt nie został wcześniej odesłany do Sprzedawcy (pkt. 7.5 regulaminu).
 
6.4 Sprzedawca informuje, że subiektywne odczucia Kupującego dotyczące jego indywidualnych gustów (np. zapach czy kolor Produktu nie odpowiadają kupującemu) nie oznaczają, że produkt ma wady w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi i nie podlegają reklamacji z tego tytułu.
7. OGÓLNE ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI
 
7.1 Sprzedawca przyjmuje zgłoszenia i reklamacje oraz udziela informacji w zakresie Produktów w formie  pisemnej bądź za pośrednictwem poczty email i formularzy elektronicznych https://veolibotanica.pl/kontakt. Dane kontaktowe wskazane są w pkt. 7.2.1 – 7.2.2.
 
7.2. Sprzedawca przyjmuje jedynie zgłoszenia i reklamacje dotyczące towarów zakupionych w Sklepie internetowym Sprzedawcy. Sprzedawca nie przyjmuje i nie rozpatruje zgłoszeń i reklamacji dotyczących towarów zakupionych innymi kanałami, tj. od innych dystrybutorów, w sklepach stacjonarnych i internetowych podmiotów trzecich itp. Reklamacje i zgłoszenia dotyczące towarów zakupionych w inny sposób, niż poprzez Sklep internetowy Sprzedawcy, powinny być zgłaszane w miejscu ich zakupu.
 
7.2 Kupujący w celu złożenia reklamacji zobowiązany jest złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie woli, kontaktując się z nim w wybrany przez siebie sposób spośród podanych poniżej:
 
7.2.1 mailowo pod adresem: sklep@veolibotanica.pl.
 
7.2.2 pisemnie na adres korespondencyjny:
 
Veoli Botanica Sp. z o.o., al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028, Warszawa, z dopiskiem „Reklamacje”.
 
7.3 W celu skutecznego złożenia reklamacji, identyfikacji Klienta i rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient zobowiązany jest do przekazania w reklamacji lub odpowiednio dołączenia do reklamacji następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, przedmiot reklamacji, numer Zamówienia oraz dowód zakupu wystawiony w związku z Zamówieniem, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, a także w przypadku reklamacji dotyczącej wady towaru -żądania Kupującego zgodnie art. 560 – 561 Kodeksu cywilnego, datę stwierdzenia wady Produktu oraz zdjęcia potwierdzające wadę Produktu. Przy składaniu reklamacji Klient może posłużyć formularzem reklamacji dostępnym na stronie https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze/, o ile poda w formularzu lub załączy do niego wszelkie niezbędne dane, o których mowa w zdaniach poprzedzających.
 
7.4. W przypadku reklamacji spowodowanych wystąpieniem działań niepożądanych, np. uczuleniem Produkt, Klient jest proszony o wskazanie w reklamacji, że użycie Produktu spowodowało wystąpienie działania niepożądanego oraz opis tego działania niepożądanego.
 
7.5 Sprzedawca na podstawie przekazanych mu przez Klienta informacji, w szczególności informacji odnośnie wady Produktu, każdorazowo podejmie decyzję, czy do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy i poinformuje o tym Klienta. W przypadku, w którym Sprzedawca zdecyduje, że do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest dostarczenie wadliwego Produktu do Sprzedawcy, reklamacje z tytułu rękojmi towarów zakupionych w Sklepie Internetowym dokonywane są przez odesłanie wadliwego towaru  drogą pocztową lub kurierem na adres Sprzedawca wskazany w pkt. 7.2.2. Regulaminu. W takim przypadku, termin na rozpatrzenie reklamacji liczony jest od dnia odesłania wadliwego Produktu do Sprzedawcy. W wypadku braku odesłania wadliwego Produktu przez Klienta do Sprzedawcy, Sprzedawca nie będzie mógł rozpoznać reklamacji.
 
7.6 Jeśli zgodnie z decyzją Sprzedawcy, do rozpatrzenia reklamacji Klient powinien odesłać mu wadliwy Produkt, przesyłka z takim Produktem powinna być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający powstanie uszkodzeń podczas transportu.
 
7.7 Po zgłoszeniu reklamacji, Klient otrzyma od Sprzedawcy szczegółowe informacje o dalszych krokach postępowania.
 
7.8 Rozpatrzenie przez Sprzedawcę reklamacji możliwe jest tylko w przypadku spełnienia przez Klienta wszystkich warunków wymaganych w Regulaminie.
 
7.9 Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki z Reklamowanym Produktem, a w przypadku braku konieczności zwrotu produktu zgodnie z decyzją Sprzedawcy, termin będzie liczony od dnia prawidłowego zgłoszenia reklamacji przez Klienta zgodnie z pkt. 7.7 Regulaminu. Udzielenie odpowiedzi na reklamację przez Sprzedawcę może nastąpić w takiej samej formie, w jakiej zostało złożone zgłoszenie bądź reklamacja.
 
7.10.Sposób rozpatrzenia reklamacji zależy od żądania Kupującego zgłoszonego w reklamacji. Zgodnie z art. 560-561 Kodeksu cywilnego, jeśli sprzedany towar ma wadę:
 
    7.10.1 Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie; ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 
    7.10.2. Kupujący może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej (wadliwego Produktu).
 
7.11 Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. W szczególności:
 
    7.11.1. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gdy Kupujący w chwili zawarcia umowy wiedział o wadzie towaru (art. 557 § 1 Kodeksu cywilnego).
 
    7.11.2. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za to, że towar nie ma właściwości, o których publicznie zapewniał, jeśli właściwości te nie mogły mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży (art. 557 § 3 Kodeksu cywilnego).
 
7.12 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji z żądaniem obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy,  Kupujący zwraca reklamowany Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca dokonuje  zwrotu Klientowi płatności za Produkt (lub kwoty obniżenia ceny) przy użyciu takiej samej formy płatności jaką Klient użył do zapłaty za Zamówienie obejmujące wadliwe Produkty albo na numer konta bankowego podany w reklamacji lub w formularzu zwrotu – w przypadku braku możliwości zwrotu środków przy użyciu takiej samej formy płatności jaką Klient użył do zapłaty za Zamówienie, w ciągu 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca dokonuje także  zwrotu Klientowi kosztów przesyłki z wadliwym towarem wskazanej w pkt. 7.5. Regulaminu, na jego żądanie.
 
8. REKLAMACJE ZWIĄZANE Z DOSTAWĄ ZAMÓWIENIA
 
8.1 W momencie dostawy Zamówienia, Klient powinien sprawdzić stan przesyłki przed potwierdzeniem jej odbioru, w szczególności ocenić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń lub ubytków. Jeśli klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie przesyłki (paczki) ma możliwość:
 
– nie odebrać przesyłki od kuriera lub z paczkomatu jednocześnie wypełniając protokół szkody
 
lub zgłaszając ten fakt w paczkomacie,
 
– zgłosić zastrzeżenia kurierowi przy odbiorze przesyłki wypełniając protokół szkody lub zgłaszając ten fakt w paczkomacie, odebrać przesyłkę i zgłosić zaistnienie nieprawidłowości do Sprzedawcy oraz do firmy kurierskiej lub operatora pocztowego w terminie maksymalnie 7 dni od daty odebrania przesyłki.
 
8.2 Klient powinien sprawdzić zawartość przesyłki niezwłocznie po jej otwarciu. Jeśli stwierdzi niezgodność zawartości przesyłki ze złożonym Zamówieniem lub uszkodzenie produktów, powinien zgłosić ten fakt do Sprzedawcy składając reklamację ogólną zgodnie z pkt. 7 Regulaminu.
 
8.3 Reklamację z tytułu nieprawidłowości związanych z dostawą Klient może złożyć – według swojego wyboru – do podmiotu świadczącego usługę pocztową lub kurierską lub do Sprzedawcy, z zastrzeżeniem, iż zgłosił przy dostawie zastrzeżenia do stanu przesyłki i wypełnił protokół szkody. Podmiot świadczący usługę pocztową lub kurierską rozpatruje reklamacje zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym podmiocie. Informacje o procedurach reklamacyjnych stosowanych przez podmiot świadczący usługę pocztową lub kurierską są udzielane bezpośrednio przez taki podmiot.
 
8.4 Jeśli reklamacja Klienta składana do Sprzedawcy dotyczy uszkodzonej przesyłki lub uszkodzonych produktów z przyczyn powstałych w czasie przewozu, reklamacja taka powinna spełniać zadość wymaganiom reklamacji wskazanym w pkt. 7 Regulaminu, oraz dodatkowo, niezbędnym jest dołączenie przez Klienta do takiej reklamacji protokołu szkody od firmy kurierskiej bądź operatora pocztowego, doręczającego przesyłkę. Protokół szkody stanowi podstawę do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę.
 
9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 
9.1 Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014 poz. 827 z póź. zm.), Sprzedawca informuje, że konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu zawieranej na odległość (w ramach Sklepu internetowego) w terminie 14 dni (kalendarzowych), bez podawania jakichkolwiek przyczyn.
 
9.2 Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie zakupionego Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie zakupionego Produktu, co do którego chce odstąpić od umowy sprzedaży.
 
9.3 Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient przed upływem terminu wskazanego w pkt. 9.2. Regulaminu złożył Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży w jednej z form wskazanych w pkt. 7.2.1 – 7.2.2 Regulaminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest pod linkiem veolibotanica.pl/odstąpienie-od-umowy. Klient w celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy może również wykorzystać formularz odstąpienia stanowiący załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827 z póź. zm.), ale nie jest to obowiązkowe.
 
9.4. Zgodnie z art. 38 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827 z póź. zm.), konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość:
 
    9.4.1   której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 
    9.4.2 której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 
9.5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta w stosunku do Produktów dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach (np. takich jak kremy, płyny, toniki, żele, oleje, balsamy, emulsje, serum, peeling i tym podobne), Klient obowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy Produktu w stanie z nienaruszonym zapieczętowanym opakowaniem. W przypadku dostarczenia Sprzedawcy zwracanego Produktu z naruszeniem zapieczętowanego opakowania, odstąpienie Klienta od umowy w stosunku do takiego Produktu nie wywołuje skutków prawnych.
 
9.6 W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi – konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszelkie dokonane przez niego płatności związane z umową, w tym koszty dostarczenia Produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca dokonuje zwrotu przy użyciu takiej samej formy płatności jaką Klient użył do zapłaty za Zamówienie obejmujące zwracany Produkt albo na numer konta bankowego podany w formularzu zwrotu – w przypadku braku możliwości zwrotu środków przy użyciu takiej samej formy płatności jaką Klient użył do zapłaty za Zamówienie.
 
9.7 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta w przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy, do czasu otrzymania zwrotu towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwroty płatności i nadpłaty reguluje szczegółowo pkt. 11 Regulaminu.
 
9.8 Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu, w stosunku, do którego odstąpił od umowy sprzedaży, niezwłocznie, nie później w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt. 9.5 Regulaminu. Termin jest zachowany, jeżeli konsument nada przesyłkę ze zwracanym Produktem przed jego upływem. Zwracany produkt należy odesłać na adres:
 
Veoli Botanica Sp. z o. o.
AL. STANÓW ZJEDNOCZONYCH 61
04-028 WARSZAWA (POLSKA)
Z dopiskiem – „Veoli Botanica. Zwrot”
 
9.9 Koszt wysyłki zwracanego Produktu do Sprzedawcy ponosi konsument. Koszt wysyłki stanowi zwykły koszt wysyłki według taryf operatorów pocztowych. Konsument może zapoznać się z przykładowymi cennikami na stronach Poczty Polskiej lub innych podmiotów świadczących takie usługi. Ponadto, konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu np. opakowanie przesyłki.
 
9.10 Jeżeli przy składaniu Zamówienia konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów z tego tytułu w przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu tego Produktu.
 
10. ZWROTY PŁATNOŚCI I NADPŁATY
 
10.1 W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sprzedawcę do zwrotu należności lub ich części (nadpłata), wpłaconych przez Klienta na konto Sprzedawcy, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 dni, tą samą metodą płatności, którą Klient wybrał podczas składania Zamówienia, chyba że zwrot środków przy użyciu takiej samej formy płatności jaką Klient wybrał podczas składania Zamówienia  nie jest możliwy.
 
10.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty (o ile nie zrobił tego wcześniej).
 
10.3 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 
10.4 Wszystkie zwroty środków pieniężnych dokonywane są wyłącznie bezgotówkowo.
 
11. NEWSLETTER
 
11.1 Newsletter to usługa polegająca na okresowym przesyłaniu biuletynu informacyjnego i wiadomości o charakterze marketingowym na podany przez klienta adres e-mail.
 
11.2 Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na subskrypcję (usługę) Newslettera. W momencie wyrażenia zgody na subskrypcję dochodzi do zawarcia między Klientem a Sprzedawcą do nieodpłatnej umowy świadczenia usług Newslettera.
 
 11.3 Klient może w dowolnym momencie odwołać subskrypcję (usługę) Newslettera. Klient może odwołać subskrypcję Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Odwołanie subskrypcji Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.
 
12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
12.1 Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm) informujemy, że podane przez klienta dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieupoważnionych. Dane osobowe udostępnione na podstawie zgód Klienta zbierane są do celów przewidzianych w wyrażonych zgodach. Każdy Klient ma prawo do dostępu do swoich danych, ich edycji albo żądania ich usunięcia.
 
12.2 Sprzedawca gromadzi dane osobowe Klientów, a także, stosownie do okoliczności, dane osobowe odbiorcy zamówienia. Cele i warunki, na jakich Sprzedawca zbiera i przetwarza dane osobowe, a także prawa osób, których dane dotyczą, są przedstawione w Polityce prywatności dostępnej na stronie Sklepu internetowego.
 
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
13.1. Sprzedaż Produktów przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym następuję jedynie na terytorium Polski i podlega prawu polskiemu, niezależnie od kraju zamieszkania Klienta i miejsca, w którym jest składane Zamówienie.
 
13.2. Sprzedawca informuje, że nie korzysta z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń dotyczących umów zawieranych w za pośrednictwem Sklepu internetowego i nie zobowiązuje się do korzystania z takich metod, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez klienta z takich sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, jak również zasady dostępu do tych procedur znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Informacje na ten temat mogą być również dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, jak również organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 
13.3. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Sprzedawca informuje, że pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest internetowa platforma rozstrzygania sporów drogą elektroniczną ODR – Platforma ODR, stanowiąca punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów dotyczących towarów lub usług zakupionych przez Internet, w których stroną jest Konsument zamieszkały w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie. Sprzedawca informuje jednakże, że nie zobowiązuje się do korzystania z powyższej platformy ODR w związku z umowami zawieranymi w ramach Sklepu internetowego, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 
13.4. Sprzedawca informuje, że Kupujący będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między takim Kupującym a Sprzedawcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
 
13.5. Okoliczność, że Sprzedający nie wyciąga wobec drugiej strony czynności prawnej konsekwencji prawnych z faktu uchybienia przez taką stronę jakimkolwiek obowiązkom wynikającym z zawartej czynności prawnej, Regulaminu lub innego dokumenty, którego ta strona zobowiązała się przestrzegać, nie oznacza, że Sprzedawca zrzeka się obecnie lub w przyszłości prawa do wyciągnięcia takich konsekwencji prawnych.
Elektroniczny formularz zwrotu - udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura dokonywania zwrotów; dostępny pod adresem https://veolibotanica.pl/pl/returns-open.html.
Elektroniczny formularz reklamacji - udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura składania reklamacji; dostępny pod adresem https://veolibotanica.pl/pl/rma-open.html.
Aktualnie dostępne sposoby dostawy w Sklepie Internetowym dostępne są pod adresem https://veolibotanica.pl/pl/delivery.html.
 
Załącznik 2 - Wzór formularza odstąpienia od umowy
 
 
Regulamin obowiązuje od dnia 03.10.2022.

Zaufane Opinie IdoSell
4.90 / 5.00 5515 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-16
Bardzo szybka realizacja wysyłki. Polecam
2024-06-16
Bez zarzutu
pixel