Jeden z BESTSELLEROWYCH ŻELI DO CIAŁA w prezencie 🎁 Odbierz do zakupów od 259 PLN 🧼

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „ZGADNIJ NOWY PRODUKT VEOLI BOTANICA”I. Postanowienia ogólneNiniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki konkursu prowadzonego pod nazwą ZGADNIJ NOWY PRODUKT VEOLI BOTANICA” (dalej: „Konkurs”). Organizatorem Konkursu oraz sponsorem nagród jest Veoli Botanica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 04-028 Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000611831, posiadająca NIP: 1132907559, REGON: 364166661, o kapitale zakładowym w wysokości 30 000 złotych (dalej: „Organizator”).Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie. II. Uczestnik KonkursuUczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;jest zarejestrowanym użytkownikiem serwisu Instagram;posiada, w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu, miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;wykona zadanie konkursowe, o którym mowa w pkt. III w czasie trwania Konkursu,(dalej: „Uczestnik”).Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 stanowi podstawę do wykluczenia zgłaszającego z Konkursu.Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia w Konkursie zgłoszeń, których autorzy: nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie;naruszają Regulamin lub regulamin serwisu Instagram;użyli w zadaniu konkursowym słowa powszechnie uznanego za obelżywe, treści niezgodnych z prawem, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych, postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.III. Zadanie konkursoweKonkurs rozpoczyna się w dniu 24.04.2023 r. po opublikowaniu postu z ogłoszeniem Konkursu przez Organizatora i kończy z dniem 24.04.2023 r., o godz. 10:00. Ogłoszenie i prowadzenie Konkursu odbędzie się na profilu Organizatora (@veoli_botanica) w portalu społecznościowym Instagram. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na przedstawione w ogłoszeniu pytanie za pośrednictwem komentarza pod postem, o którym mowa w ust. 1.Przystąpienie do udziału w Konkursie odbywa się poprzez odpowiedź na pytanie konkursowe Zadania Konkursowego w sposób wskazany w ust. 2 powyżej. Każdy Uczestnik może wysłać jedną odpowiedź na pytanie konkursowe. Przystąpienie przez Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika; Zadanie Konkursowe nie narusza praw majątkowych lub dóbr osobistych osób trzecich.Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z udziału w Konkursie oraz wycofać Zadanie Konkursowe.Oceny Zadań Konkursowych dokonuje komisja konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech przedstawicieli Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne.Komisja konkursowa wyłoni trzech zwycięzców Konkursu (dalej: „Laureaci”) w dniu 08.03.2023 r. na podstawie oceny Zadań konkursowych z uwzględnieniem takich kryteriów jak: zgodność Zadań Konkursowych z tematyką, oryginalność, kreatywność i pomysłowość.Organizator poinformuje o rozstrzygnięciu Konkursu w komentarzu pod postem zawierającym ogłoszenie, wskazując w nim Laureatów, w dniu 01.05.2023 r. oraz wyśle wiadomość prywatną do laureatów konkursu.IV. Nagrody dla LaureatówNagrodami dla każdego Laureata są: zestaw kosmetyków marki Organizatora (marki Veoli Botanica) o wartości 400 zł (dalej: „Nagroda”). W celu wydania Laureatowi Nagrody w postaci zestawu kosmetyków, Laureat napisze odpowiedź na pytanie konkursowe do dnia 26.04.2023 r. w komentarzu zostawionym pod postem na profilu https://www.instagram.com/veoli_botanica/Wysłanie Nagrody w postaci zestawu kosmetyków nastąpi w ciągu 7 dni roboczych po ogłoszeniu wyników konkursu. W celu umożliwienia wysłania Nagrody w postaci zestawu kosmetyków, Laureat powinien odpowiedzieć na wiadomość od https://www.instagram.com/veoli_botanica/ w ciągu 48h po ogłoszeniu wyników konkursu i udostępnić własne dane do wysyłki.W przypadku nieprzekazania informacji lub przekazania niekompletnych informacji, o których mowa w ust. 4 powyżej, w terminie tam określonym, Laureat traci prawo do Nagrody.  W przypadku określonym w ust. 5 powyżej, komisja konkursowa wybierze kolejnego Laureata otrzymującego Nagrodę i ogłosi decyzję w sposób określony w pkt. III.9 Regulaminu.Nagroda nie może być wymieniona przez Laureata na inną lub na jej równowartość pieniężną. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie. Laureat w każdym czasie może zrezygnować z udziału w Konkursie, wycofać Zadanie Konkursowe lub zrezygnować z Nagrody. W przypadku rezygnacji z Nagrody, Laureatowi nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. V. ReklamacjeReklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą składać wraz z uzasadnieniem:pisemnie na adres siedziby Organizatora wskazany w pkt. I. 2;za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marketing@veolibotanica.plReklamacje można składać w terminie 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego reklamację, jednak nie później niż do dnia 30.04.2023Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania i przekaże Uczestnikowi zgłaszającemu reklamację odpowiedź na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację lub adres poczty elektronicznej, z którego reklamację przysłano.VI. Postanowienia końcoweOrganizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram lub z nim związany. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza, że uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem. Organizator przy organizacji Konkursu nie dokonuje publikacji na prywatnych profilach uczestników Konkursu ani nie wykorzystuje ich połączeń ze znajomymi, a wszelkie ewentualne udostępnianie postów dotyczących Konkursu na własnym profilu uczestnika Konkursu, oznaczanie w nich znajomych czy zapraszanie do ich polubienia, uczestnicy Konkursu dokonują wyłącznie we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. Organizator zgodnie z zasadami serwisu Instagram uprawniony jest do repostowania postów oznaczonych profilem @veoli_botanica. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2022. 888 ze zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub portalu społecznościowego Instagram.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Prawo to dotyczy w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności związanych z przebiegiem Konkursu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania pod adresem, o którym mowa w ust. 8 poniżej.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.Klauzula informacyjna o powierzeniu przetwarzania danych stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.Regulamin jest dostępny pod adresem: ………………………

Zaufane Opinie IdoSell
4.90 / 5.00 6132 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-22
Jak zwykle wszystko super sprawnie
2024-07-22
Wszystko super na 100%
pixel