BEZPŁATNA DOSTAWA DLA ZAMÓWIEŃ OD 159 zł | ZESTAW THE PERFECT SKIN FOCUS ZA 1 zł PRZY ZAKUPACH POWYZEJ 250 zł

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

REGULAMIN  Realizacji Voucherów Veoli Botanica Sp. z o.o.

Wersja z dnia 01.04.2019

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, na jakich odbywa się realizacja liczbowego kodu promocyjnego (zwanego dalej „Voucher”) na zakup od Veoli Botanica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej „Sprzedawca”) zestawu kosmetyków marki Veoli Botanica (zwany dalej „Zestaw Kosmetyków”) w promocyjnej cenie 1 zł (1,23 zł brutto).
 2. 2. Vouchery wydawane są w ramach promocji wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, organizowanych przez Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 3. 3. Voucher ma formę karty zawierającej numer indywidualnie określonego kodu rabatowego.
 4. 4. Realizacja Vouchera, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, będzie możliwa do dnia 15.06.2019 r. włącznie.

§ 2 Zasady realizacji Vouchera

 1. 1. Voucher prawidłowo otrzymany w ramach Promocji uprawnia każdą osobę lub podmiot, który go otrzymała (dalej jako „Uprawniony”) do zakupu od Sprzedawcy Zestawu Kosmetyków przypisanego do Vouchera, za zapłatą promocyjnej ceny w wysokości 1 zł netto (1,23 zł brutto).
 2. 2. Uprawniony ma prawo do przekazania Vouchera osobie trzeciej, według swojego uznania.  Osoba trzecia, której przekazano Voucher stosownie do zdania poprzedniego, staje się Uprawnionym.
 3. 3. Każdy Voucher może zostać zrealizowany tylko raz.
 4. 4. Voucher może zostać wykorzystany przez Uprawnionego wyłącznie przy dokonywaniu zakupu Zestawu Kosmetyków za pośrednictwem wskazanych na Voucherze adresów stron internetowych.
 5. 5. W celu realizacji Vouchera i otrzymania Zestawu Kosmetyków należy:
 6. a) Wejść na wskazany na Voucherze adres strony internetowej: http://veolibotanica.pl/zestaw_huawei; bądź http://veolibotanica.pl/huawei_zestaw,
 7. b) Umieścić Zestawy Kosmetyków w koszyku zakupowym,
 8. c) Podać, w przeznaczonym do tego polu, kod promocyjny znajdujący się na Voucherze,
 9. d) Dokonać płatności za Zestaw Kosmetyków w wysokości 1 zł netto (1,23 zł brutto),
 10. e) Podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, w tym dane osobowe
 11. f) Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w celu dostawy Zestawu Kosmetyków.

Realizacja Vouchera jest równoznaczna z akceptacją przez Uprawnionego niniejszego Regulaminu oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.

 1. 6. Zakupiony w cenie promocyjnej, wskazanej w ust. 1 powyżej, Zestaw Kosmetyków, nie będzie podlegał wymianie na gotówkę ani na inne produkty.
 1. 7. Wysyłka Zestawu Kosmetyków zakupionego przy wykorzystaniu Vouchera, nastąpi w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia zamówienia na Zestaw Kosmetyków przy spełnieniu warunków o których mowa w niniejszym paragrafie. Koszt dostarczenia Klientowi lub Uprawnionemu Zestawu Kosmetyków wliczony jest w promocyjną cenę Zestawu Kosmetyków, wskazaną w ust.1 powyżej
 1. 8. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się wyłącznie poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: sklep@veolibotanica.pl

§ 3 Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. 1. Administratorem danych osobowych Uprawnionych w zakresie danych przekazywanych przez Uprawnionych w związku ze sprzedażą Zestawu Kosmetyków przy wykorzystaniu Vouchera jest Sprzedawca.
 2. 2. Sprzedawca  wyznaczył następującą osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych – Aleksandra Szczypińska : , z którą można skontaktować się poprzez wiadomość e-mail na adres sklep@veolibotanica.pl  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania ich danych osobowych w związku ze sprzedażą Zestawu Kosmetyków
 3. 3. Dane osobowe Uprawnionego są przetwarzane:
 4. a) w celu sprzedaży oraz dostawy Zestawu Kosmetyków na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „Rozporządzenie RODO”); prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy polega na sprzedaży i dostawie Zestawu Kosmetyków;
 5. b) w celu wykonania przez Sprzedawcę umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO);
 6. c) w celu realizacji obowiązków Sprzedawcy wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust, 1 lit c) Rozporządzenia RODO);
 7. d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Sprzedawcę – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia RODO);
 8. e) archiwizacji dokumentacji przez Sprzedawcę (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia RODO).
 9. 4. Dane osobowe Uprawnionego będą przechowywane przez okres niezbędny do sfinalizowania sprzedaży Zestawu Kosmetyków oraz dostawy Zestawu Kosmetyków. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Sprzedawcę. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 10. 5. Uprawnionemu przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 11. 6. Uprawnionemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 12. 7. Uprawnionemu przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w ust. 3 lit. a) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uprawnionego. 
 13. 8. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Sprzedawcę w celu realizacji Vouchera, tj. umożliwienia dokonania zakupu Zestawu Kosmetyków za 1 zł oraz jego dostawy. Uprawniony nie jest zobowiązany do podania danych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji Vouchera.
 14. 9. Dane Uprawnionych nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 15. 10. Uprawnieni mają prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych Uprawnionych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 16. 11. Sprzedawca nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. 1. W przypadku naruszenia Regulaminu Sprzedawca może odmówić Uprawnionemu prawa do realizacji Vouchera, tj. prawa do dokonania zakupu Zestawu Kosmetyków za 1 zł oraz jego dostawy.
 1. 2. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, wielokrotnego niepoprawnego podawania kod promocyjnego znajdującego się na Voucherze, próby wyłudzenia możliwości nabycia Zestawu Kosmetyków, próby złamania zabezpieczeń serwisu internetowego lub znalezienia luk w systemie zabezpieczeń strony www lub innych działań sprzecznych z ideą i celem Promocji, Uprawnionemu nie będzie przysługiwało prawo do realizacji Vouchera, tj. prawa do dokonania zakupu Zestawu Kosmetyków za 1 zł oraz jego dostawy .
 1. 3. Wszelkie reklamacje w związku z realizacją Vouchera należy składać na adres e-mailowy: sklep@veolibotanica.pl z tytułem e-maila: „Huawei i kosmetyki Veoli Botanica” - reklamacja” oraz podaniem w treści imienia i nazwiska Uprawnionego, jego dokładnego adresu, opisu reklamacji i jej uzasadnieniem, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, jednakże nie później niż w terminie 7-dni od daty wskazanej w § 1 ust. 4 Regulaminu.
 1. 4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia. Za dzień zgłoszenia uważa się datę wpływu reklamacji na ww. adres e-mail wskazany § 4 pkt 3 Regulaminu.
 1. 5. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, reklamacja nie może być rozpatrzona w ww. terminie Sprzedawca powiadomi Uprawnionego o tym fakcie przed upływem ww. terminu, wskazując przyczynę oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 1. 6. Odpowiedzi na reklamacje będą kierowane na adres zwrotny podany przez Uprawnionego. Reklamacje, które wpłyną po terminie lub na inny adres niż wskazany w § 4 pkt. 3 Regulaminu, nie zostaną rozpatrzone.
 1. 7. Regulamin Realizacji Voucherów Veoli Botanica Sp. z o.o. jest dostępny: na stronie veolibotanica.pl, oraz, jako załącznik do regulaminów Promocji wskazanych w załączniku nr 1  u Doradcy Biznesowego Plus .
 1. 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Realizacji Voucherów Veoli Botanica Sp. z o.o.

Lista promocji z dostępnymi modelami: Huawei Mate20,  Huawei P20 Pro,  Huawei P20,  Huawei Nova 3

 1. Biznes Plus BIS
 2. Biznes Plus II
 3. Krajowa BIS dla Firm
 4. Krajowa II dla Firm
 5. Europejska BIS dla Firm
 6. Europejska II dla Firm
 7. Specjalna Europejska Bis dla Firm
 8. Specjalna Krajowa Bis dla Firm

Inwestycja w naturalną pielęgnację

Polskie składniki naturalne

Wierzymy, że strefa klimatyczna ma znaczenie. W naszych kosmetykach znajdują się polskie składniki naturalne.

Ekologia

Jesteśmy odpowiedzialni. Z troski o środowisko naturalne, umieszczamy nasze produkty w szklanych butelkach i słoiczkach. Odpowiednie opakowanie jest dla nas równie ważne jak jakość samego produktu. Nasze opakowania podlegają recyklingowi

Vegan & cruelty free

W trosce o dobro zwierząt, do produkcji naszych kosmetyków, używamy jedynie składników pochodzenia roślinnego z zaufanych źródeł.

Zapisz się do newslettera i bądź z nami na bieżąco!