BEZPŁATNA DOSTAWA DLA ZAMÓWIEŃ OD 159 zł | ZESTAW THE PERFECT SKIN FOCUS ZA 1 zł PRZY ZAKUPACH POWYZEJ 250 zł

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem konkursu „ Święta z Veoli Botanica ” („Konkurs”) jest Veoli Botanica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 04-028 Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 61A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000611831. Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 1132907559. REGON 364166661. („Organizator”).

1.2 Konkurs trwać będzie od 16 GRUDNIA 2019 r. do 18. GRUDNIA 2019 r. (czas trwania Konkursu) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.3 Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza zaakceptowanie przez Uczestnika Konkursu niniejszego regulaminu w całości.

1.4 Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu, który jest jawny. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1 Osobą biorąca udział w Konkursie może być wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski („Uczestnik”).

2.2 Konkurs składa się z jednego etapu i polega na odpowiedzi na pytanie w poście konkursowym na profilu Veoli Botanica na Instagramie. Pytanie konkursowe brzmi: „Napisz w komentarzu pod tym postem, czym jest dla Ciebie obdarowywanie i za co najbardziej cenisz swoją przyjaciółkę?” Uczestnik zobowiązuje się również oznaczyć w komentarzu z odpowiedzią na pytanie konkursowe jedną osobę. Termin nadsyłania komentarzy upływa 18 GRUDNIA 2019 roku o godzinie 23:59. Zwycięzca Konkursu (jedna osoba) zostanie ogłoszony na ww. profilu 19 grudnia

2.3 Rozwiązanie zadania konkursowego, o którym mowa w pkt. 2.2 powinno być łącznie:

2.3.1 wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,

2.3.2 nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem,

2.3.3 nie może zawierać jakichkolwiek treści reklamowych lub promocyjnych jakichkolwiek podmiotów/produktów/usług.

2.3.4 nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.

2.4 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. Organizator może żądać od Uczestnika podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych w pkt 3 poniżej.

2.5 Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w niniejszym regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia do Konkursu.

3. PULA NAGRÓD W KONKURSIE

3.1 Nagrodą w Konkursie są dwa zestawy VEOLI BOTANICA RITUAL BOX BEAUTY MUST HAVES

3.2 Fundatorami nagród jest Organizator 

WARUNKI PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

4.1. Konkurs jest jednoetapowy i rozgrywany jest od 16 GRUDNIA 2019 r. do 18. GRUDNIA 2019 r. (czas trwania Konkursu) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4.3. Jury po zakończeniu Konkursu, wyłoni tylko jednego zwycięzcę nagrody w Konkursie („Zwycięzca”). Wyniki Konkursu będą dostępne w siedzibie Organizatora oraz na profilu Veoli Botanica na Instagramie. Zwycięzca zostanie powiadomiony poprzez oznaczenie nazwy jego profilu na Instagram w komentarzu pod postem konkursowym oraz na Insta Stories. Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu do ogłoszenia wyników i wydania nagród;

b. zapoznał się z regulaminem Konkursu i wyraża zgodę na jego treść. Został poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia, o celu zbierania danych osobowych oraz dobrowolności ich podania;

4.4. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcy w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania danych teleadresowych od zwycięzcy za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.

4.5. Jeśli Zwycięzca nie spełni wszystkich warunków formalnych wydania nagrody, nagrodę otrzyma Uczestnik, którego zadanie konkursowe zostało wybrane jako rezerwowe zgodnie z pkt 4.3. niniejszego regulaminu. Jeżeli autor rezerwowego zadania konkursowego również nie spełni wszystkich warunków formalnych określonych w regulaminie, nagroda ta przechodzi na rzecz Organizatora.

4.6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.7. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.

4.8. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku do Uczestnika, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym regulaminem po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.

4.9 Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że powstałe w związku z niniejszym Konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa, ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród. 5.2. Dane uzyskane w związku z organizacją Konkursu będą wykorzystywane do potrzeb niniejszego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności – oprócz aktów prawnych wskazanych w treści poprzedzającej niniejszy regulamin – zastosowanie znajdują postanowienia Kodeksu cywilnego.

Inwestycja w naturalną pielęgnację

Polskie składniki naturalne

Wierzymy, że strefa klimatyczna ma znaczenie. W naszych kosmetykach znajdują się polskie składniki naturalne.

Ekologia

Jesteśmy odpowiedzialni. Z troski o środowisko naturalne, umieszczamy nasze produkty w szklanych butelkach i słoiczkach. Odpowiednie opakowanie jest dla nas równie ważne jak jakość samego produktu. Nasze opakowania podlegają recyklingowi

Vegan & cruelty free

W trosce o dobro zwierząt, do produkcji naszych kosmetyków, używamy jedynie składników pochodzenia roślinnego z zaufanych źródeł.

Zapisz się do newslettera i bądź z nami na bieżąco!