Chat with us, powered by LiveChat

Walentynkowa Promocja do -20%.

Walentynkowa Promocja do -20%.

Walentynkowa Promocja do -20%.

 

 

Strona główna REGULAMIN PROGRAMU „ZOSTAŃ AMBASADORKĄ MARKI VEOLI BOTANICA”

REGULAMIN PROGRAMU „ZOSTAŃ AMBASADORKĄ MARKI VEOLI BOTANICA”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin programu (dalej: „Regulamin”) pod nazwą ,,ZOSTAŃ AMBASADORKĄ MARKI VEOLI BOTANICA” (dalej: „Program”) określa warunki i zasady uczestnictwa w Programie, prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników.
Organizatorem Programu jest Veoli Botanica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 04-028 Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000611831, posiadająca NIP: 1132907559, REGON: 364166661, o kapitale zakładowym w wysokości 30 000 złotych (dalej: „Organizator” lub ,,Administrator”).
Uczestnictwo w Programie ma charakter dobrowolny.

II. UCZESTNIK PROGRAMU

Program jest przeznaczony dla influencerów, tj. osób, które posiadają aktywny publiczny profil w serwisie Instagram, TikTok lub YouTube (dalej: „Media społecznościowe”) o liczbie obserwujących 2500. (dalej: „Profil”).
Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
posiada aktywny publiczny profil w Mediach społecznościowych o liczbie obserwujących 2500;
posiada, w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu, miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
zapoznała się z Regulaminem i zaakceptowała jego wszystkie postanowienia;
(dalej: „Uczestnik”).
Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 2 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Programu.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia w Programie zgłoszeń, które:
nie zostaną złożone w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie;
zawierają nieprawdziwe dane;
naruszają Regulamin lub regulaminy Mediów społecznościowych.
Organizator ma prawo, w każdym momencie trwania Programu, wykluczyć Uczestnika w stosunku, do którego Organizator powziął informację iż działa on sprzecznie z Regulaminem.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych, postanowień Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.

III. ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU i WYBÓR AMBASADOREK

Uczestnik może zgłosić chęć przystąpienia do Programu poprzez:
wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej www.veolibotanica.pl (dalej: „Formularz Rejestracyjny”); oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu; oraz
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
Uczestnik może zgłosić chęć udziału w Programie od dnia 9.11.2022 r.

Zgłoszenie do Programu jest prawidłowe, gdy zostaną wypełnione wszystkie pola wskazane w Formularzu Rejestracyjnym oraz spełnione wymagania wskazane w Regulaminie.
Każdy Uczestnik może zgłosić się do udziału w Programie jeden raz.
Uczestnik może wycofać swoje zgłoszenie w każdym czasie, przesyłając informację na adres e-mail Organizatora: ambasadorki@veolibotanica.pl.

Organizator dokona oceny wszystkich prawidłowo przesłanych zgłoszeń i wybierze, według własnego uznania, spośród nich Uczestników, spełniających wszystkie warunki Regulaminu, które otrzymają zaproszenie do dołączenia do Programu (dalej: ,,Ambasadorka” lub łącznie ,,Ambasadorki”). Wybór Ambasadorek nastąpi w terminie do 14 dni od dnia przesłania zgłoszenia.
Organizator skontaktuje się z Ambasadorkami za pomocą wiadomości e-mail, na adres, wskazany w Formularzu Rejestracyjnym, przekazując informację o zaproszeniu do dołączenia do Programu.
Wraz z otrzymaniem wiadomości Organizatora, o której mowa w pkt. 4 powyżej, Ambasadorki będą one proszone o:
wyrażenie zgody – w zwrotnej wiadomości do Organizatora – na przystąpienie do Programu w terminie 7 dni od momentu otrzymania informacji od Organizatora o zaproszeniu do Programu;
umówienie konsultacji z naszą kosmetolog, po której zostaną dobrane kosmetyki marki Veoli Botanicka, odpowiadające indywidualnym potrzebom Ambasadorek (dalej: ,,Welcome Pack”);
przesłanie – w zwrotnej wiadomości do Organizatora – swoich danych, danych kontaktowych i adresowych, na które zostanie wysłany Welcome Pack.,
przesłanie – w zwrotnej wiadomości do Organizatora – skanu podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na korzystanie z wizerunku, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Każda z Ambasadorek otrzyma Welcome Pack. Przekazanie Welcome Pack jest ściśle związane i niezbędne do realizacji niniejszego Programu. Ambasadorka nie jest uprawniona do przeniesienia prawa do otrzymania Welcome Pack na osoby trzecie.
Welcome Pack nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy ani obrotowi handlowemu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania lub wydania Welcome Pack z przyczyn leżących po stronie Ambasadorki, a w szczególności w przypadku:
podania błędnych danych adresowych lub innych danych; niepodania danych adresowych we wskazanym terminie; zmiany danych adresowych pierwotnie wysłanych, o których Organizator nie został poinformowany.

Przekazanie Paczki Ambasadorce nastąpi za pośrednictwem kuriera, poczty lub w innej formie dostawy w terminie 7 dni od daty spełnienia przez Ambasadorkę wszystkich obowiązków, o których mowa w pkt. 8 powyżej.

IV. ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE

Czas trwania Programu jest nieoznaczony. Organizator jest uprawniony do zakończenia Programu, z końcem miesiąca kalendarzowego, poprzez przesłanie informacji na adres e-mail Ambasadorki. Ambasadorka może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie, przesyłając informację na adres e-mail Organizatora ambasadorki@veolibotanica.pl.
Każda z Ambasadorek w ramach udziału w Programie będzie publikować posty/relacje/stories/filmy (dalej: „Post” lub łącznie „Posty”) na swoim publicznym Profilu w Mediach społecznościowych, zachęcające do zakupu kosmetyków marki Veoli Botanica oraz skorzystania z quizu dostępnego na stronie internetowej www.veolibotanica.pl, z wykorzystaniem produktów marki Veoli Botanica przesłanych w Welcome Pack.

Ambasadorka zobowiązuje się, że Posty:
będą przedstawiać Organizatora, jego działalność i produkty w pozytywnym świetle;
nie będą naruszać dobrego imienia i wizerunku Organizatora lub osób trzecich;
nie będą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich bądź dóbr osobistych osób trzecich;
zostaną udostępnione na Profilu Ambasadorki przez okres udziału w Programie;
zostaną oznaczone poprzez wskazanie konta marki w Mediach społecznościowych – @Veoli_Botanica oraz hasztagów, które zostaną podane na karcie dołączonej do przesyłki;
zawierać informacje o kodzie rabatowym, o którym mowa w ust. 5 poniżej;
zawierać oznaczenia dotyczące współpracy komercyjnej z Organizatorem zgodne z przepisami prawa i aktualnymi rekomendacjami Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ambasadorka oświadcza, że:
Posty będą przejawem jej własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze,
Posty będą wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich;
będą przysługiwać jej wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przygotowanego Posta oraz uzyska wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane na swobodną eksploatację Postów.
Ambasadorka zobowiązuje się publikować Posty wyłącznie po uprzedniej akceptacji ich treści przez Organizatora. Organizator może odmówić akceptacji Postów:
niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie;
niezgodnych z regulaminami Mediów społecznościowych;
zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;
zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż marki Veoli Botanica.
Każda z Ambasadorek otrzyma indywidualny kod rabatowy w wysokości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych), który uprawnia do otrzymania zniżki na pierwsze zakupy w sklepie internetowym Organizatora powyżej kwoty 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) dostępny dla jej obserwatorów (dalej: ,,Kod rabatowy”). Kod rabatowy nie sumuje się z innymi promocjami i rabatami.
Organizator w każdym miesiącu kalendarzowym podsumuje liczbę zamówień dokonanych z wykorzystaniem Kodu rabatowego Ambasadorki. Na tej podstawie Ambasadorka otrzyma wynagrodzenie w postaci:
kuponu rabatowego do wykorzystania na zakupy w sklepie internetowym Organizatora o wartości odpowiadającej iloczynowi liczby zamówień z wykorzystaniem Kodu rabatowego i kwoty 30 zł;
albo
wypłaty środków pieniężnych, o ile kwota odpowiadająca iloczynowi liczby zamówień z wykorzystaniem Kodu rabatowego i kwoty 30 zł wynosi min. 100 zł w danym miesiącu kalendarzowym
(dalej: ,,Wynagrodzenie”)

W terminie do dnia 14 w każdym miesiącu kalendarzowym, Organizator poinformuje Ambasadorkę o wysokości Wynagrodzenia. Ambasadorka poinformuje Organizatora o wyborze formy Wynagrodzenia. Odbiór Wynagrodzenia w postaci środków pieniężnych odbywać się będzie w wypadku Ambasadorek biorących udział w programie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej poprzez wystawienie faktury dla Organizatora. Ambasadorki nie prowadzące działalności gospodarczej wypłata Wynagrodzenia w postaci środków pieniężnych, będą korzystać z pomocy portalu USEME.eu, w wyniku zawarcia przez Ambasadorkę odrębnej umowy.
W związku z odbiorem Nagrody, Ambasadorka będzie zobowiązana do rozliczenia podatku od otrzymanej kwoty, rozliczenie musi być dokonane łącznie z rozliczeniem rocznym Ambasadorki za rok w którym otrzymano Nagrodę.

V. REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące Programu Uczestnicy mogą składać wraz z uzasadnieniem:
pisemnie na adres siedziby Organizatora wskazany w pkt. I. 2;
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ambasadorki@veolibotanica.pl.
Reklamacje można składać w terminie 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego reklamację.
Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania i przekaże Uczestnikowi zgłaszającemu reklamację odpowiedź na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację lub adres poczty elektronicznej, z którego reklamację przysłano.

VI. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych w zakresie danych przekazywanych przez Uczestników i Ambasadorki w związku z Programem jest Veoli Botanica sp. z o.o. (Organizator).
Organizator wyznaczył następującą osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych, z którą można skontaktować się poprzez wiadomość e-mail na adres iod@veolibotanica.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania ich danych osobowych w związku z Programem lub Welcome Pack.
Dane osobowe przekazywane przez Uczestnika lub Ambasadorkę są przetwarzane:
w celu umożliwienia uczestnictwa w Programie i wykonania przez Organizatora zobowiązań określonych w Programie, objętych Regulaminem, którego uczestnikiem (stroną) jest osoba, której dane dotyczą, lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „Rozporządzenie RODO”).

W celu przyznania i wypłacenia Nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia RODO); prawnie uzasadniony interes Organizatora polega na wyłonieniu osób uprawnionych do otrzymania Nagrody oraz przyznania i wypłacenia lub wydania Nagrody;

w celu realizacji obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust, 1 lit c) Rozporządzenia RODO);
w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia RODO)
archiwizacji dokumentacji przez Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia RODO).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia Programu oraz przyznania oraz wydania lub wypłacenia Nagrody. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w ust. 3 lit. a) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją tej osoby.

Podanie danych osobowych jest wymagane przez Organizatora w celu umożliwienia uczestnictwa w Programie. Uczestnik lub Ambasadorka nie jest zobowiązana do podania danych. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w Programie lub przyznania oraz wydania lub wypłacenia Nagrody.
Dane osób, których dane osobowe dotyczą, nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Osoby, których dane osobowe dotyczą, mają prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych tych osób, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
Organizator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Program nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
Regulamin Programu nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
Uczestnik/Ambasadorka wyraża zgodę na zwolnienie portali społecznościowych w szczególności: Instagram, YouTube, TikTok z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z udziałem w Programu.
Organizator oświadcza, że Program nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram YouTube, TikTok lub z nimi związany.
Organizator przy organizacji Programu nie dokonuje publikacji na prywatnych profilach Uczestników ani Ambasadorek w serwisie Instargram ani nie wykorzystuje ich połączeń ze znajomymi, a wszelkie ewentualne udostępnianie postów dotyczące Programu na własnym profilu Uczestnika lub Ambasadorki, oznaczanie w nich znajomych czy zapraszanie do ich polubienia, Uczestnik lub Ambasadorka dokonuje wyłącznie we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia jego dostarczenia na adres e-mail Uczestnika lub Ambasadorki. Jednocześnie zmieniony Regulamin zostanie opublikowany pod adresem, o którym mowa w ust. 8 poniżej. Uczestnik lub Ambasadorka są uprawnieni do rezygnacji z udziału w Programie z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym zostali poinformowani o zmianie Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Regulamin jest dostępny na stronie www.veolibotanica.pl

Załącznik nr 1

………………………..…………, …………………
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana ………………………..………….., zamieszkała w ……….………………. (……………-…………….), ul. …………………………………………….

Niniejszym udzielam spółce Veoli Botanica sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000611831, posiadającej NIP: 1132907559, numer REGON: 364166661, o kapitale zakładowym w wysokości 30.000 zł (dalej: „Veoli Botanica”) nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo zgody na wykorzystanie mojego wizerunku, przedstawionego w przygotowanych postach, relacjach, rolkach i filmach w mediach społecznościowych tzn. w serwisach Instagram, TikTok, YouTube, powstałych w związku z udziałem w programie „Zostań Ambasadorką marki Veoli Botanica” (dalej: ,,Materiały”) w szczególności w formie materiałów reklamowych, umieszczanych na stronie internetowej Veoli Botanica oraz w mediach społecznościowych Veoli Botanica, przedstawiających mnie samodzielnie lub w zestawieniu z innymi osobami, w celach informacyjnych, promocyjnych, marketingowych i reklamowych Veoli Botanica, jak również usług świadczonych przez Veoli Botanica, w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach, samodzielnie jak i poprzez połączenie/włączenie do innych materiałów graficznych (w szczególności postów umieszczanych w mediach społecznościowych), audiowizualnych (np. filmów, spotów reklamowych), haseł reklamowych oraz innego rodzaju materiałów i eksploatacji tak wykorzystanych Materiałów na polach wymienionych w pkt. 2.

Powyższa zgoda (zwana dalej: „Zgodą”) obejmuje zezwolenie na eksploatację mojego wizerunku utrwalonego na Materiałach, a także we wszystkich utworach i wkładach twórczych i innych materiałach ( w tym informacyjnych, reklamowych, promocyjnych,) stworzonych przez Veoli Botanica lub na jej zlecenie z wykorzystaniem Materiałów, na poniższych polach eksploatacji:
utrwalanie mojego wizerunku techniką reprograficzną, drukarską, zapisu magnetycznego, cyfrową, w sieci Internet, w tym poprzez synchronizację z warstwą audialną i/lub wizualną;
zwielokrotnianie mojego wizerunku utrwalonego na Materiałach wszelkimi technikami w nieograniczonej liczbie egzemplarzy lub zapisów i przepisywanie utrwaleń mojego wizerunku w Materiałach oraz w utworach (graficznych, audiowizualnych), do których Materiały zostaną włączone, na inną technikę/system/rodzaj zapisu/nośnik; wprowadzanie mojego wizerunku utrwalonego w Materiałach do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, także ogólnie dostępnych w rodzaju Internet i ich udostępnianie użytkownikom takich sieci (teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, multimedialnych) w wybranym przez nich miejscu i/lub czasie, za pomocą wszelkich urządzeń, w tym przenośnych;
publiczne udostępnianie mojego wizerunku utrwalonego w Materiałach w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, m.in.: na profilach Veoli Botanica w mediach społecznościowych Facebook, Instagram, na stronie internetowej Veoli Botanica;
rozpowszechnianie Materiałów w newsletterach wysyłanych do bazy Veoli Botanica;
kadrowanie Materiałów, zmienianie ich barwy kolorystycznej (czarno-białe, sepia i inne), łączenie mojego wizerunku w Materiałach z innymi wizerunkami.

W ramach uzyskanej Zgody Veoli Botanica jest uprawniona do udzielenia dalszej zgody na korzystanie z mojego wizerunku przez podmioty trzecie w zakresie nie szerszym, niż określonym w niniejszym oświadczeniu.

Oświadczam i zapewniam, że wyżej opisany sposób korzystania z mojego wizerunku oraz imienia i nazwiska, nie będzie stanowił naruszenia moich dóbr osobistych ani prawa do wizerunku.
Zobowiązuję się do nieodwoływania zgody udzielonej w oświadczeniu, a w razie jej odwołania, zobowiązuje się do naprawienia szkody Veoli Botanica.
Veoli Botanica może rozpowszechniać mój wizerunek zarówno z oznaczeniem go moim imieniem i nazwiskiem, jak również bez takiego oznaczenia.

Jednocześnie z dniem podpisania niniejszego oświadczenia, udzielam Veoli Botanica nieodpłatnej licencji niewyłącznej do korzystania i rozporządzania Materiałami na polach i na warunkach określonych w ust. 1- 3 powyżej, a także niewyłącznego zezwolenia na wykonywania praw zależnych do Materiałów, w szczególności poprzez kadrowanie, łącznie z innymi utworami, fragmentaryzację, na polach i na warunkach określonych w ust. 1- 3 powyżej.

…….………………………………
(podpis)

Brak produktów w koszyku.